Adja meg a vezeték- és keresztnevét.
Az Ön telefonszáma
Válasszon napot
Válasszon idősávot (7)
Válasszon idősávot (8)
Válasszon idősávot (9)
Informácia o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré majú záujem o rezerváciu termínu na zápis dieťaťa do základnej školy

Pri spracúvaní osobných údajov uvedených vo formulári na rezerváciu termínu na zápis dieťaťa do základnej školy vystupuje ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOU“) Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno.

Pre rezerváciu termínu je nevyhnutné, aby ste nám poskytli niektoré vaše údaje, a to: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť objednania sa na zápis dieťaťa do našej školy.

Vaše osobné údaje spracúvame na účel zabezpečenia termínu na zápis Vášho dieťaťa.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Vaš súhlas, ktorý prejavíte vyplnením formulára a zaslaním údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby nevyhnutnej pre splnenie účelu, nejneskôr do doby ukončenia zápisu. Následne budú poskytnuté osobné údaje zlikvidované.

Do aplikácie mé prístup len poverený zamestnanec školy a sprostredkovateľ EGM, s.r.o., so sídlom Ul. Roľníckej školy 18, Komárno, IČO: 47021802. 

Máte právo na informovanie o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä na prístup k osobným údajom, na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov, v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania alebo vymazanie osobných údajov  a na odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich údajov, a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo ZoOOU podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.